Zmiana Wytycznch w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, które obowiązują od 7 marca 2018 r. treść dokumentu oraz opis zmian jest dostępny w zakładce O programie/Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Zmieniony Roczny Plan Działania na 2018 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, działając na podstawie uchwały nr 184 Komitetu Monitorującego PO WER zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez WUP w Rzeszowie.

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla wnioskodawców i beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Jest on interpretacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i ma charakter...

Roczny Plan Działania na 2018 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, działając na podstawie uchwał nr 151 oraz 182 Komitetu Monitorującego PO WER zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez WUP w Rzeszowie.

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - 18 stycznia 2018 roku

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2018 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11, parter, pokój nr 10. Oprócz sporej dawki wiedzy o możliwościach wsparcia ludzi młodych (w wieku 15-29 lat) w ramach Programu...

Możliwe trudności z logowaniem do systemu SL2014

W związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu przez użytkowników, informujemy o możliwych przejściowych trudnościach z pracą w systemie. Opisana sytuacja może się utrzymywać przez kilka następnych dni. Z uwagi na powyższe wydłużony zostaje termin na składanie wniosków o płatność przez...

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu

W załączeniu przekazujemy materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu.

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od dnia 01.01.2018 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Zaproszenie na Andrzejki z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie serdecznie zaprasza w czwartek 30 listopada 2017 roku na Andrzejki z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w godzinach 10:00-13:00 w Punkcie informacyjnym WUP Rzeszów, ul. Naruszewicza 11. Czekamy na wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę o możliwościach wsparcia z PO WER. Andrzejkowa atmosfera jedynie...

Materiał informacyjny na temat zasady konkurencyjności

W załączeniu przekazujemy materiał informacyjny na temat zasady konkurencyjności

Zaktualizowany materiał dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego.

W załączniku aktualizowany materiał dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego.

FAQ dot. Bazy personelu.

W zakładce O programie/System Informatyczny został opublikowany materiał dotyczący bazy personelu.

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - 20 października 2017 roku

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój odbędzie się w piątek 20 października 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11, parter, pokój nr 10. Przygotowaliśmy konkursy i niespodzianki, ale przede wszystkim potężną dawkę wiedzy o możliwościach...

Zmiana Rocznego Planu Działania PO WER na rok: 2015, 2016, 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdziła zmieniony Roczny Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez WUP w Rzeszowie, uwzględniający zwiększenie wartości projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w związku z...

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców (Działanie 4.2 PO WER)

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA. Wnioski o dofinansowanie...

Wyświetlanie 1 - 15 z 58 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15