Roczny Plan Działania na 2019 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie Uwały nr 221 Komitetu Monitorującego z dnia 2 października 2018 r. zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2019 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez WUP w Rzeszowie. RPD 2019

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Ochotniczy Hufiec Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda zapraszają na Mikołajkowy Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Odbędzie się on w czwartek 6 grudnia 2018 roku w godzinach 10:00-13:00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11, parter, sala nr 6. Zapraszamy...

Informacja dotycząca udostępnienia nowej wersji SOWA

WUP w Rzeszowie w załączniku przekazuje pismo w sprawie udostępnienia nowej wersji SOWA.

Roczny Plan Działania na 2018 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 30 maja 2018 r. zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez WUP w Rzeszowie.

Nowe Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, które obowiązują od 11.04. 2018 r. treść dokumentu jest dostępny w zakładce O programie/Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie RYNEK PRACY I ZATRUDNIENIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów POWER w dziedzinie ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY. Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 15 maja 2018 r. do 22 maja 2018 r. do godziny 15.30. do...

Rozszerzenie zakresu wsparcia możliwego do realizacji w projektach powiatowych urzędów pracy w ramach naboru POWR.01.01.02-IP.21-18-005/17

Zgodnie ze stanowiskiem IZ PO WER oraz na podstawie zapisów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dn. 27 grudnia 2017 r., WUP w Rzeszowie podjął decyzję o umożliwieniu realizacji wsparcia w postaci wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w projektach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach naboru...

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 druga część pytań i odpowiedzi dotyczących ogłoszonego konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje drugą część pytań i odpowiedzi dotyczących konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18.

Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18, które odbyło się w dniu 24.04.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje materiały (prezentacje: ogólne założenia konkursu oraz pomiar wskaźników)ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18, które odbyło się w dniu 24.04.2018 r.

Nowe Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które obowiązują od 11.04. 2018 r. treść dokumentu jest...

Informacja o konkursie nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,...

Zmiana Wytycznch w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, które obowiązują od 7 marca 2018 r. treść dokumentu oraz opis zmian jest dostępny w zakładce O programie/Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Zmieniony Roczny Plan Działania na 2018 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, działając na podstawie uchwały nr 184 Komitetu Monitorującego PO WER zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez WUP w Rzeszowie.

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla wnioskodawców i beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Jest on interpretacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i ma charakter...

Wyświetlanie 1 - 15 z 70 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15