Materiał dotyczący personelu projektu

W załączeniu przekazujemy materiał dotyczący personelu projektu.

Informacja dot. publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach POWER

W załączeniu przekazuję Informację dot. publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach POWER.

Stanowisko IZ POWER ws. zatrudniania osób na umowy cywilno-prawne

Stanowisko IZ POWER ws. zatrudniania osób na umowy cywilno-prawne

Pisma w sprawie szacowania wartości zamówienia

W załączniku przekazujemy pismo w sprawie szacowania wartości zamówienia.

Pismo będące uzupełnieniem stanowiska ws. uzyskiwania od uczestników projektu oświadczeń o niekaralności

W załączeniu przkazujemy pismo będące uzupełnieniem stanowiska uzyskiwania od uczestników projektu oświadczeń o niekaralności.

Pismo ws. uzyskiwania od uczestników projektu oświadczeń o niekaralności.

W załączeniu przkazujemy pismo ws. uzyskiwania od uczestników projektu oświadczeń o niekaralności.

Pismo IZ POWER w sprawie materiału dotyczącego personelu projektu - wersja archiwalna

W załączeniu przekazujemy pismo IZ POWER w sprawie materiału dotyczącego personelu projektu.

Pismo ws. dokumentowania kosztów dot. opiekuna stażysty.

W załączeniu przekazujemy pismo w sprawie dokumentowania kosztów dot. opiekuna stażysty.

Pismo w sprawie angażowania pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym

W załączeniu przekazujemy pismo w sprawie angażowania pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym.

Pismo stanowiące interpretację IZ POWER w sprawie opiekunów stażystów

W załączeniu przekazujemy pismo stanowiące interpretację IZ POWER w sprawie opiekunów stażystów.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dot. osobistego wykonania zamówienia

Stanowisko IZ POWER dot. wskazania w zamówieniach prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności obowiązku osobistego wykonania całego zamówienia przez wykonawcę składającego ofertę np. w przypadku realizacji zadań doradczych, trenerskich.Stanowisko IZ POWER dot. wskazania w zamówieniach prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności obowiązku...

Interpretacja wyłączeń od zasady konkurencyjności

Interpretacja przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, o których mowa w pkt 8 podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja IZ POWER dot. limitu znaków w systemie SL2014 oraz SOWA

W załączeniu przekazujemy pismo Ministerstwa Rozwoju ws. limitu znaków w systemie SL2014 oraz SOWA.

Informacja IZ POWER dot. zakończenia udziału uczestnika w projekcie w związku z podjęciem zatrudnienia

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zakończenie udziału uczestnika w projekcie EFS należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami tego projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu, tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych...

Stanowisko MRPIPS ws. wypłacania stypendiów podczas udokumentowanej nieobecności uczestnika wsparcia

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) pracy, bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku i stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadającej w okresie przysługiwania zasiłku lub odbywania stażu, przygotowania zawodowego...

Aplikacja służąca analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS - wersja 2.0

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Ministerstwo Rozwoju udostępniło aplikację ADU_EFS w wersji 2.0, służącą beneficjentom do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Narzędzie umożliwia agregowanie...

Pismo Ministerstwa Rozwoju ws. procedury udzielania zamówień publicznych

Pismo IZ POWER dotyczącego interpretacji zapisów podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 odnośnie terminów oraz stosowania procedur udzielania zamówień publicznych.

Pismo Ministerstwa Rozwoju ws. stosowania zasady konkurencyjności przed zawarciem umowy o dofinansowanie

W załączeniu znajduje się stanowisko Ministerstwa Rozwoju ws. stosowania zasady konkurencyjności przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dot. odbywania staży realizowanych w NGO

W załączniku znajduje się pismo Ministerstwa Rozwoju dot. odbywania staży realizowanych w NGO.

Odpowiedź IZ POWER ws. finansowania egzaminów poprawkowych w ramach POWER

W załączniku znajduje się odpowiedź IZ POWER dotycząca finansowania egzaminów poprawkowych w ramach POWER.

Pismo Ministerstwa Rozwoju ws. przekazywania zaliczek projektom rozliczanymi metodami uproszczonymi

W załączeniu przekazujemy pismo Ministerstwa Rozwoju ws. przekazywania zaliczek projektom rozliczanymi metodami uproszczonymi.

Pismo Ministerstwa Rozwoju ws. zwrotu kosztów dojazdu

W załączeniu przekazujemy odpowiedź IZ POWER w zakresie refundacji kosztów dojazdu uczestników.

Pismo ws. kwalifikowalności dodatku zadaniowego zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020

W załączniku przedstawione zostało pismo ws. kwalifikowalności dodatku zadaniowego zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 zawierające odpowiedź Ministerstwa Rozwoju dotyczącą dodatku do wynagrodzenia personelu projektu, o którym mowa w pkt 6-8 sekcji 6.16.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,...

Wyjaśnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania bonu na zasiedlenie

Interpretacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania bonu na zasiedlenie w sytuacji, kiedy beneficjent bonu podejmie działalność gospodarczą.

Pismo Ministerstwa Rozwoju ws. wniosków o płatność w SL2014

W załączeniu przekazujemy do wiadomości stanowisko Ministerstwa Rozwoju - Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, w sprawie wniosków o płatność w SL2014.